Polityka prywatności

 

 

 

 

Szanowni Użytkownicy

Od 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), którego celem jest ujednolicenie europejskich standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych. Jako administrator Waszych danych osobowych dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony prywatności oraz danych nam przekazanych. Z należytą starannością dobieramy i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę danych osobowych, które są przetwarzane, w szczególności zabezpieczamy dane przed ich ujawnieniem, utraceniem, udostępnieniem osobom nieupoważnionym a także zniszczeniem.

Zapraszamy Was do zapoznania się z poniższymi informacjami, o celu, zakresie, kategoriach przetwarzanych danych osobowych oraz czasie przetwarzania danych i przysługujących prawach osobą, których dane dotyczą.

Prosimy, abyście uwzględnili również fakt, że czasem podczas rekrutacji, zatrudnienia i nawiązywania stosunków handlowych będziecie otrzymywać od nas dodatkowe klauzule informacyjne dedykowane dla konkretnych procesów przetwarzania Waszych danych.

§ 1 Informacja o gromadzeniu danych osobowych

(1) Poniżej znajdziecie informację o gromadzeniu przez nas danych osobowych, do którego dochodzi podczas korzystania ze strony internetowej  www.econocom.pl  (zwanej dalej „stroną internetową”). Dane osobowe to wszelkie dane i informacje, które mogą być z Wami osobiście powiązane, np.:  imię i nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika strony internetowej.

(2) Administratorem Waszych danych osobowych jest Econocom Polska sp. z o.o. , ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska). Oznacza to, że w świetle przepisów prawa odpowiadamy za ich odpowiedzialne, bezpieczne i zgodne z prawem przetwarzanie. Wszelkie pytania możecie Państwo kierować:

a) na adres siedziby firmy: Econocom Polska sp. z o.o. , ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska) dopiskiem „RODO”

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: gdpr.pl@econocom.com

 

§ 2 Informacja o rodzaju i celu przetwarzania oraz o odbiorcach danych osobowych

(1) Za pośrednictwem strony internetowej przetwarzamy różne rodzaje danych osobowych w różnych celach:

(a) Gromadzenie danych osobowych do celów informacyjnych

(aa) Jeśli korzystacie ze strony internetowej wyłącznie w celach informacyjnych (tj. jeśli nie logujecie się, nie rejestrujecie lub w inny sposób nie przekazujecie nam informacji), wówczas nie gromadzimy żadnych Waszych danych osobowych, z wyjątkiem tych, które przesyła Wasza przeglądarka, aby umożliwić Wam odwiedzenie strony internetowej. Dane te obejmują:

- Adres IP

– Data i godzina zgłoszenia

– Treść zapytania (konkretna strona)

– Status dostępu/kod statusu HTTP

– Strona internetowa, z której pochodzi żądanie

(bb) Econocom na swoich stronach internetowych używa plików cookie i innych narzędzi śledzących aktywność. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak te pliki cookie są używane i konfigurowane, zapoznajcie się z naszą  Polityką dotyczącą plików cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Waszym dysku twardym w przeglądarce, z której korzystacie i przez które określone informacje przepływają do miejsca, które ustawia plik cookie (w tym przypadku do nas). Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one do tego, aby strona internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i bardziej efektywna. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są przechowywane na serwerze dostawcy we Francji Adres IP jest anonimizowany natychmiast po przetworzeniu i przed zapisaniem.
Możecie zapobiec instalacji plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możecie nie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełni.

aaa) Ta strona korzysta z plików cookies w następującym zakresie:

– Tymczasowe pliki cookie (zastosowanie tymczasowe)

– Pliki cookie stron trzecich (od stron trzecich)

bbb) Tymczasowe pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Należą do nich w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z Waszej przeglądarki mogą być przypisywane do wspólnej sesji. Dzięki temu Wasz komputer zostanie rozpoznany po powrocie do witryny. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

ccc) Możecie skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami i m.in. odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możecie nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej strony.

(ddd) Te informacje przechowywane za pomocą plików cookie są przechowywane oddzielnie od wszelkich innych przekazanych nam danych. W szczególności dane z plików cookies nie są łączone z innymi Waszymi danymi.

(b) Zbieranie danych osobowych podczas korzystania z formularza kontaktowego

Dane osobowe, które udostępniacie nam na naszej stronie internetowej za pośrednictwem formularza kontaktowego, będą wykorzystywane wyłącznie w celu odpowiedzi na Wasze zapytanie lub skontaktowania się z Wami oraz do powiązanej administracji technicznej (por. Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO). Nie dochodzi do ujawnienia Waszych danych osobom trzecim.

Oprócz praw określonych w § 3, macie prawo cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W takim przypadku Wasze dane osobowe zebrane w ramach formularza kontaktowego zostaną usunięte zgodnie z przepisami o ochronie danych. Wasze dane osobowe zostaną również usunięte bez odwołania po rozpatrzeniu Waszego żądania.

§ 3 Twoje prawa

(1) W każdej chwili macie prawo zażądać od nas informacji o danych osobowych, które przechowujemy, a które Was dotyczą, a także o ich pochodzeniu, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym te dane osobowe są przekazywane oraz celu przechowania.

(2) Macie również prawo w dowolnym momencie zażądać od nas poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Waszych danych osobowych. Macie również prawo do przenoszenia danych. Ponadto macie prawo w dowolnym momencie złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

(3) Macie również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych.

(4) Jeżeli wyraziliście zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możecie ją w każdej chwili odwołać bez podania przyczyn.

(5) Jeśli chcecie skorzystać z powyższych praw, wyślijcie wiadomość e-mail na adres  gdpr.pl@econocom.com lub napiszcie na adres Econocom Polska sp. z o.o. ., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa (Polska) dopiskiem „RODO”.

Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych oraz, na przykład od tego, czy przetwarzanie danych nie jest uzależnione od wykonania umowy lub usługi. Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.

Informujemy, że pierwszy wniosek jest realizowany bez opłat, niemniej w sytuacji, kiedy Państwa wnioski byłyby nieuzasadnione lub nadmierne zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty za ponowne udzielenie informacji. O wysokości opłaty, lub jakichkolwiek innych przyczynach przez wzgląd, na które nie będziemy w stanie zrealizować Państwa wniosku zostaniecie Państwo bezzwłocznie poinformowani.

Dodatkowo, w celu zagwarantowania bezpieczeństwa przekazywanych informacji, w sytuacji, kiedy nie będziemy w stanie prawidłowo Państwa zidentyfikować, jako osoby upoważnionej do odbioru danych zastrzegamy sobie prawo do zmiany sposobu dostarczenia informacji, o czym zostaniecie Państwo poinformowani. W przypadku realizacji prawa do przenoszenia danych, Administrator Danych dokona bezpośredniego przesłania tych danych do innego Administratora Danych, o ile będzie istniała techniczna możliwość. Osoba wnioskująca o realizację tego prawa zostanie poinformowana o decyzji, co do możliwości przeniesienia.

(6) Podczas korzystania z formularza kontaktowego lub wysyłki e-mail na nasz adres kontaktowy i wprowadzeniu swoich danych (kontaktowych), dane te, w tym również dane osobowe, przekazujecie nam te dane i tym samym będą one przez nas przechowywane. Dane te nie będą przez nas przekazywane bez Waszej zgody.  Przetworzymy te dane wyłącznie do przetworzenia Waszego wniosku. Możecie sprzeciwić się temu przetwarzaniu danych w dowolnym momencie po wysłaniu wypełnionego formularza kontaktowego, wniosku lub wiadomości e-mail bez podania przyczyn i cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych.

 § 4 bezpieczeństwo danych

Utrzymujemy aktualne środki techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych, w szczególności chroniące Wasze dane osobowe przed zagrożeniami podczas transmisji danych oraz przed zdobyciem wiedzy przez osoby trzecie. Są one dostosowywane zgodnie z aktualnym stanem techniki.

 

§ 5 Czas przechowywania

Co do zasady przechowujemy Wasze dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały zebrane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Może się jednak zdarzyć, że jesteśmy prawnie zobowiązani do przechowywania niektórych danych przez dłuższy czas. W takim przypadku zapewnimy, że Wasze dane osobowe będą przetwarzane przez cały okres zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

 

§ 6 Korzystanie z Google Analytics

(1) Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google”). Google Analytics używa tak zwanych „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na Waszym komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są zwykle przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli anonimizacja IP jest aktywowana na tej stronie, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach zrzeszonych w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony.

(2) Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

(3) Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwe pełne korzystanie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

(4) Możesz również uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google za pomocą przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem Pobierz i zainstaluj wtyczkę: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

(5) Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „_anonymizeIp()”. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, aby wykluczyć bezpośrednie odniesienie do osoby.

(6) Google Analytics jest używane zgodnie z wymogami uzgodnionymi z Google przez niemieckie organy ochrony danych. Informacje osób trzecich: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, faks: +353 (1) 436 1001. Warunki korzystania z usługi: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/, przegląd ochrony danych:  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.
 

§ 7 Korzystanie z wtyczek mediów społecznościowych

(1) Korzystanie z wtyczek Youtube i LinkedIn

Na naszej stronie internetowej wykorzystywane są tak zwane wtyczki społecznościowe („wtyczki”) sieci społecznościowych LinkedIn i YouTube. Usługi te są oferowane przez firmy Facebook Inc., Google Inc., Twitter Inc. i Instagram LLC., Pinterest Inc i Tumblr Inc. („dostawcy”).

YouTube jest obsługiwany przez YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”).

LinkedIn jest obsługiwany przez LinkedIn Inc., 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043

Jeśli odwiedzicie tą stronę używając wtyczki znajdującej się na naszej stronie internetowej, Wasza przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami odpowiedniego dostawcy. Zawartość wtyczki jest przesyłana bezpośrednio do Waszej przeglądarki przez odpowiedniego dostawcę i integrowana ze stroną. Dzięki integracji wtyczek dostawcy otrzymują informację, że Wasza przeglądarka uzyskała dostęp do odpowiedniej strony z naszej strony internetowej, nawet jeśli nie macie profilu lub nie jesteś akurat zalogowani. Informacje te (w tym adres IP) są przesyłane bezpośrednio z przeglądarki na serwer odpowiedniego dostawcy w USA i tam przechowywane. 

Jeśli jesteście zalogowani do jednej z usług, dostawcy mogą natychmiast przypisać wizytę na naszej stronie internetowej do Waszego profilu u odpowiedniego dostawcy. Jeśli wchodzicie w interakcję z wtyczkami, na przykład klikając przycisk „Lubię to”, odpowiednie informacje są również przesyłane bezpośrednio do serwera dostawcy i tam przechowywane. Informacje są również publikowane w sieci społecznościowej, na Waszym koncie Twitter lub YouTube i wyświetlane tam Waszym kontaktom.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez dostawców, a także Państwa prawa w tym zakresie i ustawienia opcji ochrony Państwa prywatności można znaleźć w informacjach dostawców o ochronie danych.


YouTube: https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
LinkedIn:  
https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy 

(3) Korzystanie z wtyczek YouTube

Używamy dostawcy YouTube do osadzania filmów. YouTube jest obsługiwany przez YouTube LLC z głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube jest reprezentowany przez Google Inc. z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Na niektórych naszych podstronach na naszej stronie internetowej używamy wtyczek dostawcy YouTube. Jeśli odwiedzicie te strony internetowe z naszej strony internetowej z użyciem takiej wtyczki, zostanie nawiązane połączenie z serwerami YouTube i wtyczka zostanie wyświetlona. Zostanie wówczas przekazana informacja do serwera YouTube, które z naszych stron internetowych odwiedziliście. Jeśli jesteście zalogowani do YouTube jako członek, YouTube przypisze te informacje do Waszego osobistego konta użytkownika. Podczas korzystania z wtyczki, takiej jak kliknięcie przycisku start wideo, informacje te są również przypisywane do konta użytkownika. Możecie zapobiec temu przypisaniu, wylogowując się z konta użytkownika YouTube i innych kont użytkowników YouTube LLC i Google Inc.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez YouTube, a także Państwa prawa w tym zakresie i możliwości ustawienia ochrony prywatności można znaleźć w informacjach o ochronie danych YouTube:  https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/

 § 8 Korzystanie z Map Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Google Maps (API) firmy Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”). Mapy Google to usługa internetowa służąca do wyświetlania interaktywnych (lądowych) map w celu wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Skorzystanie z tej usługi wskaże Wam naszą lokalizację i ułatwi dojazd.

Po wywołaniu podstron, na których zintegrowana jest mapa Google Maps, informacje o korzystaniu z naszej strony internetowej (takie jak adres IP) są przesyłane na serwery Google w USA i tam przechowywane. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego jesteście zalogowani, czy też nie macie założonego konta użytkownika. Jeśli jesteście zalogowani w Google, Wasze dane zostaną przypisane bezpośrednio do Waszego konta. Jeśli nie chcecie być powiązany z Waszym profilem w Google, musicie się wylogować przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Wasze dane (nawet niezalogowanych użytkowników) jako profile użytkowania i ocenia je. Macie prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym musicie skontaktować się z Google, aby skorzystać z tego prawa.

Jeśli nie zgadzacie się na przyszłą transmisję Waszych danych do Google podczas korzystania z Google Maps, macie również możliwość całkowitego dezaktywowania usługi internetowej Google Maps poprzez wyłączenie aplikacji JavaScript w swojej przeglądarce. Nie można wtedy korzystać z Map Google, a tym samym z mapy wyświetlanej na tej stronie.

Możecie zapoznać się z warunkami użytkowania Google pod adresem https://policies.google.com/privacy.
Szczegółowe informacje na temat ochrony danych w związku z korzystaniem z Google Maps można znaleźć na stronie internetowej Google („Polityka prywatności Google”):  https://policies.google.com/privacy 

§ 9 zmiana

W związku z rozwojem technicznym oferty naszych usług i zmianami ram prawnych będziemy również stale dostosowywać naszą Politykę Prywatności. W tym celu na naszej stronie internetowej zostaną opublikowane zmiany w Polityce Prywatności. Dlatego prosimy o regularne zapoznawanie się z aktualną wersją Polityki Prywatności pod adresem https://www.econocom.pl/polityka-prywatnosci. Z zastrzeżeniem obowiązującego prawa, wszelkie zmiany w Polityce Prywatności wejdą w życie z chwilą opublikowania zaktualizowanej Polityki Prywatności. Jeśli zebraliśmy już dane o Was i/lub podlegamy prawnemu obowiązkowi udzielenia informacji, poinformujemy Was również o istotnych zmianach w naszej Polityce Prywatności i poprosimy o Waszą zgodę, jeśli będzie to wymagane przez prawo.

 

just switch